Ga door naar hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden

Laatst aangepast op 24 mei 2018. Vertaling laatst bijgewerkt op 9 september 2018.

Deze Nederlandse vertaling wordt aangeboden om het gebruik van de site te vergemakkelijken voor Nederlandstalige internetgebruikers; in geval van geschil is de Engelse versie rechtsgeldig.

Onze excuses

Het spijt ons dat het nodig is om dit hier te zetten, en dat het zo lang is, en vooral dat we ROEPEN IN HOOFDLETTERS. Misschien kunnen we op een dag allemaal samen op een prachtig strand rond een kampvuur zitten en het over alles eens zijn en Kumbaya zingen en deze veel te lange gebruiksvoorwaarden verbranden. Maar tot dan is dit wat onze advocaten ons dicteerden.

Grote letters

GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN VOOR HET BETREDEN VAN DE “SITE” OF HET GEBRUIK VAN DE SITE OF “DIENST” (BEIDEN ZOALS GEDEFINIËERD HIERONDER). DOOR DE SITE TE BEZOEKEN EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, GAAT DE GEBRUIKER (“U”) AKKOORD OM GEBONDEN TE WORDEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET IFIXIT PRIVACYBELEID, OPGENOMEN TER REFERENTIE. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS VAN DE DIENST, HETZIJ BEZOEKER OF LID, INCLUSIEF GEBRUIKERS DIE OOK INHOUD, INFORMATIE, EN ANDERE MATERIALEN OF DIENSTEN BIJDRAGEN AAN DE SITE. INDIEN U NIET ALLE VOORWAARDEN VAN DE GERBUIKSVOORWAARDEN ONVOORWAARDELIJK AANVAARDT, HEEFT U GEEN ENKEL RECHT OM DE SITE OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN. U MOET UITDRUKKELIJK INSTEMMEN MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST OM IFIXIT TE GEBRUIKEN; HET VERDER GEBRUIK EN BETREDEN VAN DE SITE EN/OF HET VERDER GEBRUIK VAN DE DIENSTEN WORDT BESCHOUWD ALS EEN AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Aanvaarding van de voorwaarden

Onderhavige gebruiksvoorwaarden bepalen het gebruik van de iFixit.com website (de Site) en de diensten beschikbaar op de Site (de Dienst). De dienst is eigendom van en wordt uitgebaat door iFixit. De Dienst wordt aangeboden op voorwaarde van aanvaarding van alle gebruiksvoorwaarden zonder wijziging (de Gebruiksvoorwaarden) en alle andere regels, beleid en procedures die van tijd tot tijd gepubliceerd worden op de Site door iFixit.

De Dienst is enkel beschikbaar voor individuen die minstens 18 jaar oud zijn, voor mondige minderjarigen, of voor minderjarigen die toestemming van hun ouders of voogd hebben, en die feitelijk bekwaam zijn om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties verbintenissen aan te gaan zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, en zich te houden aan en te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. In elk geval is de Site niet bedoeld voor kinderen onder 13 jaar. Indien u jonger dan 13 jaar bent, gelieve de Site niet te gebruiken. iFixit behoudt het recht om naar eigen goeddunken de Dienst te weigeren aan elke natuurlijke of rechtspersoon, en kan de toelatingscriteria op elk moment wijzigen.

iFixit behoudt het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of te vervangen, door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden of ander beleid of richtlijnen op de Site te publiceren, en indien het toestemming heeft, u een email te sturen om te verwittigen over de aard van de wijzigingen en een link naar het aangepaste document op de Site zodat u het kan herzien. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te herzien voor wijzigingen. Uw verdergezet gebruik van de Dienst na publicatie of verwittigingen van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden vormt uw aanvaarding van de wijzigingen en uw akkoord om u te houden aan en te voldoen aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Als u op enig moment kiest de Gebruiksvoorwaarden niet te aanvaarden, inclusief na ontvangst van de verwittiging van wijzigingen hieraan, gelieve de Site dan niet te gebruiken.

Regels en Gedrag

Als voorwaarde tot gebruik beloof je de Dienst niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is door de Gebruiksvoorwaarden. De Dienst (inclusief, maar niet beperkt tot, alle Inhoud of Gebruikersbijdrage (zoals verder gedefinieerd)) wordt enkel voor je persoonlijke gebruik ter beschikking gesteld. In deze Gebruiksvoorwaarden, omvat “Inhoud,” onder meer maar niet beperkt tot, elke video, audio, informatie, gegevens, tekst, software, afbeelding, foto, script, grafiek, logo, interactieve functionaliteit en andere werk van auteurschap in elke vorm, medium of technologie, nu gekend of later ontwikkeld, die gegeneerd, beschikbaar gesteld of op andere manier toegankelijk gemaakt wordt door iFixit op of door de Dienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet beperkt tot, mag je geen (of mag je anderen niet toelaten) (a) actie ondernemen of (b) inhoud uploaden, downloaden, plaatsen, indienen of op andere wijze verdelen of de verdeling faciliteren, door middel van een communicatiedienst of andere dienst beschikbaar op of door de Dienst, die:

 • inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, dienstmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op privacy, recht op publiciteit of ander recht van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • video of fotografisch materiaal bevat van een andere persoon of een identificeerbare plaats die je geplaatst hebt zonder toestemming van de persoon of de eigenaar van de plaats;
 • onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk,misleidend, frauduleus, invasief voor de privacy van een ander, onrechtmatig, obsceen, beledigend, seksueel expliciet of profaan is, naaktheid, onwettige activiteiten, dood of geweld afbeeldt, of gedrag aanmoedigt dat strafbaar kan zijn;
 • ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk of spam mail vormen;
 • commerciële activiteiten en/of verkopen omvat, zoals prijsvragen, loterijen, ruilhandel, reclame of piramidespelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iFixit;
 • adverteert aan of verzoekt aan een andere gebruiker van de Dienst om producten of diensten via de Dienst te kopen of verkopen anders dan zoals opgenomen in Gebruikersinzendingen die anderszins in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • een advertentie weergeef of een betaling of iets van waarde accepteert van een derde persoon in ruil voor het uitvoeren van een activiteit op of via de Dienst namens die persoon, zoals het plaatsen van commerciële inhoud of het plaatsen van blogs of bulletins met een commercieel doel;
 • softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen of bedoeld zijn om de juiste werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen, beperken of belemmeren of om onbevoegde toegang tot welk systeem dan ook te verkrijgen of te verkrijgen; gegevens of andere informatie van iFixit of een derde partij; of
 • zich als een andere natuurlijke of rechtspersoon voordoet, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van iFixit.

Bovendien mag je niet: (i) actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote druk op de infrastructuur van iFixit legt of kan leggen (zoals door iFixit naar eigen goeddunken bepaald); (ii) de juiste werking van de Dienst of activiteiten die worden uitgevoerd op de Dienst, belemmeren of proberen te verstoren; of (iii) maatregelen omzeilen die iFixit kan gebruiken om toegang tot de Dienst (of andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden met de Dienst) te voorkomen of te beperken.

Je mag niet (direct of indirect): (i) broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van enig onderdeel van de Dienst ontcijferen, decompileren, disassembleren, onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier proberen af ​​te leiden, behalve in de beperkte mate toepasselijke wetgeving dergelijke beperking specifiek verbieden, (ii) wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken maken van een deel van de Dienst of zoals expliciet op de Site wordt beschikbaar gesteld, of (iii) rechten die u hier ontvangt, kopiëren, verhuren, leasen, distribueren of anderszins overdragen.

Je moet je houden aan alle lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving die van toepassing is.

Registratie

Om toegang te krijgen tot sommige functies van de Site, moet je een account aanmaken. Je moet een geldig e-mailadres opgeven en een wachtwoord en gebruikersnaam (iFixit-gebruikersnaam) selecteren tijdens het registratieproces. Je mag het account van een ander nooit zonder toestemming gebruiken. Tijdens het aanmaken van je account, moet je nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. Als je dit niet doet, vormt dit een inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van je iFixit-account. Je mag geen (i) iFixit-gebruikersnaam kiezen of gebruiken die de naam van een andere persoon is met de bedoeling je als die persoon voor te doen; (ii) iFixit-gebruikersnaam gebruiken die onderhevig is aan de rechten van iemand anders zonder gepaste toestemming; of (iii) iFixit-gebruikersnaam gebruiken die aanstootgevend, vulgair of obsceen is. iFixit behoudt het recht om naar eigen goeddunken registratie van een iFixit-gebruikersnaam te weigeren of te annuleren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die uitgevoerd worden met jouw account en je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van jouw iFixit-wachtwoord. Je mag nooit het account van een andere gebruiker gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van die andere gebruiker. Je zult iFixit onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van jouw account of andere accountgerelateerde beveiligingslekken waarvan je op de hoogte bent.

Websites van derden

De Dienst kan je toestaan om naar andere websites of bronnen op internet te linken, en andere websites of bronnen kunnen koppelingen naar de Site bevatten. Deze andere websites vallen niet onder de controle van iFixit en je erkent dat iFixit niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnen. Het opnemen van een dergelijke koppeling impliceert geen goedkeuring door iFixit of enige verbinding met zijn uitbaters. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat iFixit niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of bron.

Het recht iFixit Inhoud te gebruiken

Algemeen

Je stemt ermee in dat de Dienst Inhoud bevat die specifiek wordt geleverd door iFixit, haar gebruikers en/of haar partners en dat dergelijke Inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals hieronder expliciet geautoriseerd of anderszins schriftelijk door iFixit, mag je dergelijke inhoud niet verkopen, licentiëren, huren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken creëren. iFixit verleent je hierbij echter een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Inhoud weer te geven (met uitzondering van eventuele softwarecodes) met behulp van de middelen die hiervoor door iFixit worden geboden (bijvoorbeeld door het gebruik van "insluit"-codes); op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen daarin behoudt. Behalve zoals hieronder uiteengezet, is het reproduceren, kopiëren of distribueren van Inhoud, materialen of ontwerpelementen op de Site voor enig ander doel ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van iFixit. Lees ons Inoudslicenseringsbeleid voor belangrijke informatie.

Inhoud en foto's van handleidingen

Alle inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is algemeen advies, niet bedoeld om te worden gebruikt om een oplossing te bieden voor een specifiek probleem of als vervanging voor het advies van een gekwalificeerde professional. iFixit raadt het gebruik van de Inhoud niet aan in plaats van professioneel advies of raadt uitstel in het zoeken naar professioneel advies op basis van de Inhoud niet aan. iFixit raadt het gebruik van de inhoud niet aan voor het diagnosticeren of behandelen van gezondheidsproblemen of andere problemen.

Gebruikersinzendingen

De Dienst kan geregistreerde leden de mogelijkheid bieden inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot informatie, tekst [inclusief bewerkingen en nieuwe tekst] voor handleidingen, gegevens, foto's, en afbeeldingen) up te loaden, in te dienen, te verspreiden, of anderszins te plaatsen (hierna "plaatsen") naar de Dienst (Gebruikersinzendingen). Hoewel je als de maker van die inhoud, auteursrechten en de vrijheid behoudt om je eigen werken op elke gewenste manier te gebruiken, door Gebruikersinzendingen op of door de Site of anders via de Service te plaatsen:

 • verleen je aan iFixit, zijn geaffilieerde ondernemingen en hun rechtverkrijgenden een wereldwijd, eeuwig, onherroepelijk, niet-exclusief, sublicentieerbaar, overdraagbaar, royaltyvrij recht om dergelijke Gebruikersinzendingen te gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, aanpassen, wijzigen, distribueren, vertalen, afgeleide werken van te maken, op te nemen in andere werken, metadata toe te voegen, en te exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot alle concepten, ideeën of knowhow die daarin zijn belichaamd, in welke vorm en voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of alles van de Site (en afgeleide werken daarvan) of van de Dienst in eender welk mediaformaat of technologie die nu of hierna wordt ontwikkeld, in verband met de Site en iFixit's bedrijf (en dat van zijn opvolgers en geaffilieerden). Zonder het voorgaande te beperken en om twijfel te voorkomen, verleent deze licentie iFixit het recht om commerciële advertenties en Gebruikersinzendingen overal op de Site weer te geven, inclusief, maar niet beperkt tot, naast, op dezelfde pagina als en/of samengesteld met andere Gebruikersinzendingen;
 • verklaar, garandeer en verbind je jezelf ertoe dat (i) je eigenaar bent van of anderszins zeggenschap hebt over alle rechten op dergelijke Gebruikersinzendingen (inclusief alle afbeeldingen daarin) en dat openbaarmaking en gebruik van dergelijke Gebruikersinzendingen door iFixit (inclusief maar niet beperkt tot het publiceren van inhoud op of bij de Site) geen inbreuk maakt op of de rechten van een derde partij schendt; (ii) je alle benodigde licenties, rechten, en toestemmingen voor dergelijke Gebruikersinzendingen bezit of verzekerd hebt en je iFixit je machtigt om gebruik te maken van deze Gebruikersinzendingen op de wijze zoals beoogd door de Dienst en deze Gebruiksvoorwaarden; (iii) de inhoud van elke Gebruikersinzending waarheidsgetrouw en nauwkeurig is; (iv) gebruik van de door jou geleverde gebruikersinzending niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en geen schade toebrengt aan enige natuurlijke of rechtspersoon; (v) de houder van enige rechten, inclusief morele rechten in dergelijke Gebruikersinzendingen, volledig en effectief afgezien heeft van al deze rechten en jou op geldige en onherroepelijke wijze het recht verleend om de hierboven vermelde licentie te verlenen;
 • erken je dat dergelijke Gebruikersinzendingen mogelijk niet vertrouwelijk worden behandeld;

Je moet iFixit geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie verstrekken die je geheim wenst te of moet houden. Alle Gebruikersinzendingen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en iFixit is niet verplicht om Gebruikersinzendingen te behandelen als bedrijfseigen informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de Gebruikersinzendingen die je op of via de Dienst plaatst. iFixit behoudt het recht om Gebruikersinzendingen te gebruiken die zij geschikt acht, inclusief, maar niet beperkt tot, het verwijderen, bewerken, wijzigen, weigeren of weigeren om ze te plaatsen. iFixit is niet verplicht je enige betaling voor Gebruikersinzendingen aan te bieden of de mogelijkheid om Inhoud te bewerken, te verwijderen of anderszins te wijzigen nadat deze is ingediend bij iFixit. iFixit is niet verplicht auteursrecht op gebruikersinzendingen aan jou toe te schrijven en is niet verplicht om enige vorm van naamsvermelding door derden af ​​te dwingen.

iFixit is niet verplicht om de Site, Dienst, Inhoud of Gebruikersinzendingen te controleren. iFixit kan elke Gebruikersinzending op elk moment en om welke reden dan ook verwijderen (inclusief, maar niet beperkt tot, ontvangst van claims of aantijgingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke Gebruikersinzending), of zonder enige reden.

Beëindiging

iFixit kan de Dienst of jouw toegang tot de gehele of een deel van de Dienst op elk gewenst moment beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Neem contact met ons op als je jouw account wilt beëindigen. Alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Geen garanties

DE DIENST WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" EN IS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ENIGE GARANTIES DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR ENIGE LOOPBAAN VAN PRESTATIE OF GEBRUIK VAN HANDEL DIE ALLEMAAL UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN. IFIXIT GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE SITES DIE AAN DEZE SITE VERBONDEN ZIJN EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE (I) FOUTENOF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE CONTENT, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN JOUW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENST, (III) GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF JOUW BLOOTSTELLING AAN ENIGE INHOUD OF TOEPASSING VAN DE GEBRUIKER OP DE SITE, (IV) ONBEVOEGDE OPENBAARMAKING VAN BEELD, INFORMATIE OF GEGEVENS DIE RESULTEERT UIT DE UPLOAD, DOWNLOAD OF OPSLAG VAN GEBRUIKERSINZENDINGEN OF (V) STATISTIEKEN DIE AAN JOU OF AAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENST WORDEN VERSTREKT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LOCATIEACTIVITEIT, ZOEKRESULTATEN OF INHOUDOVERZICHTEN. IFIXIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ZOEKRESULTATEN OF RANKINGS OF DE TOEVOEGING OF VERANDERING VAN AANVERWANTE METADATA VAN INHOUD OP DE SITE. IFIXIT EN HAAR DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, PARTNERS EN INHOUD LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT: (A) DE DIENST ZEKER OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE; (B) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (C) ELKE INHOUD OF SOFTWARE BESCHIKBAAR OP OF VIA DE DIENST VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; (D) DE SITE OF DE DIENST BRUIKBAAR IS IN COMBINATIE MET ENIGE ANDERE HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEEM OF GEGEVENS, OF (E) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST VOLDOEN AAN UW VEREISTEN. IFIXIT VERLEENT, GARANDEERT OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE DIENST OF EEN GELINKTE SITE OF IN DE INHOUD VAN DE SITE OF ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME, EN IFIXIT ZAL NIET PARTIJ ZIJN OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET BEWAKEN VAN ELKE TRANSACTIE TUSSEN JOU EN PRODUCENTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN. NET ZOALS MET DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, DIEN JE JOUW BESTE OORDEELSVERMOGEN TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID TOE TE PASSEN WAAR NODIG. JOUW GEBRUIK VAN DE DIENST IS ALLEEN OP EIGEN RISICO.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN IFIXIT, NOCH ZIJN DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS, LEVERANCIERS OF CONTENT PROVIDERS, AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE MET BETREKKING TOT DE DIENST (I) VOOR WINSTDERVING OF SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VERVANGGOEDEREN OF DIENSTEN ALS GEVOLG VAN (A) FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD, OF (B) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE, VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN JOUW TOEGANG TOT DE SITE EN HET GEBRUIK VAN DE DIENST, (II) VOOR OM HET EVEN WELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DERGELIJKE (ONGEACHT DE OORSPRONG) OF (III) VOOR ELKE DIRECTE SCHADE DIE MEER IS DAN TOTAAL US$ 10. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Schadeloosstelling

Je zal iFixit, zijn geaffilieerde ondernemingen en medewerkers, aannemers, directeuren, leveranciers en vertegenwoordigers van iFixit en geaffilieerde ondernemingen verdedigen, schadeloosstellen en onschadelijk houden voor alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten en juridische kosten, die voortvloeien uit (i) jouw gebruik of misbruik van of toegang tot de dienst; (ii) jouw overtreding van de Gebruiksvoorwaarden; of (iii) jouw inbreuk, of de inbreuk van een derde partij die jouw account gebruikt, op enig intellectueel eigendom, privacy, publiciteit of ander recht van enige andere natuurlijke of rechtspersoon. iFixit behoudt het recht om de exclusieve verdediging en controle aan te nemen over enige kwestie onderhevig aan schadeloosstelling door jou, in welk geval je zult helpen en samenwerken met iFixit bij het verklaren van beschikbare verdedigingen. Deze verplichting overleeft voor onbepaalde tijd de beëindiging en/of het verstrijken van deze Gebruiksvoorwaarden en/of jouw status als een iFixit-gebruiker.

Internationaal Gebruik

iFixit beweert niet dat de inhoud geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten en toegang tot de Dienst is verboden in gebieden waar dergelijke inhoud illegaal is. Als je de Dienst vanuit andere locaties opent, doe je dat op eigen initiatief en ben je verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Geschillenbeslechting

Een afgedrukte versie van de Gebruiksvoorwaarden en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toegestaan in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met de Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en uitreksels oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Jij en iFixit stemmen ermee in dat elke klacht die voortvloeit uit of verband houdt met de Dienst moet aanvangen binnen een (1) jaar na het ontstaan van de klacht; anders is een dergelijke klacht permanent uitgesloten.

De Gebruiksvoorwaarden worden beslecht en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitsluiting van conflicterende rechtregels en alle toepasselijke federale wetten.

ALLE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN OPGELOST VIA VERTROUWELIJKE EN BINDENDE BEMIDDELING. Een door de partijen aangestelde bemiddelaar helpt bij het oplossen van het geschil. Elke partij handelt op individuele basis en niet als onderdeel van een groepsvordering. De bemiddelaar mag claims van meer dan één partij niet consolideren, of mag geen leiding hebben over eender welke groepsvordering. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een schikking, zal de bemiddelaar optreden als arbiter om de kwestie(s) waarover de partijen het oneens zijn op te lossen en een finale en bindende resolutie opleggen met de kracht van een arbitrale uitspraak. De definitieve en bindende resolutie van de bemiddelaar zal gelden als arbitraal vonnis en afdwingbaar zijn onder de Federal Arbitration Act.

Je gaat uitdrukkelijk akkoord dat het exclusieve rechtsgebied en plaats voor het afdwingen van deze bindende bemiddelingsovereenkomst, of enig geschil in het geval dat het als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, de rechtbanken gevestigd in San Luis Obispo County, Californië zijn, en je stemt er verder mee in en onderwerpt je aan de uitoefening van persoonlijk rechtsgebied en de plaats van dergelijke rechtbanken. Gebruik van de Dienst is niet toegestaan in enig rechtsgebied dat geen gehoor geeft aan alle voorzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief en niet beperkt tot, deze sectie.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE OF DIENSTEN, GA JE AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DE BINDENDE BEMIDDELINGSOVEREENKOMST, EN GEEF JE JE RECHT OP OM EEN VORDERING VOOR HET GERECHT TE BRENGEN OF TE VERDEDIGEN EN JE RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN ENIGE GROEPSVORDERING.

Andere

De Gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen jou en iFixit met betrekking tot de Dienst en het gebruik van deze Site en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (hetzij mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen jou en iFixit met betrekking tot deze Site of alle andere van het onderwerp hiervan. Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat de Gebruiksvoorwaarden anderszins volledig van kracht en uitvoerbaar en afdwingbaar blijven. Geen enkele fout van iFixit of de Site om een ​​van zijn rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, zal als een verklaring van afstand van dergelijke rechten fungeren. De gebruiksvoorwaarden zijn persoonlijk voor jou en kunnen niet door jou worden overgedragen of in sublicentie worden uitgegeven, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van iFixit. iFixit mag rechten en verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of delegeren zonder toestemming. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidsrelatie gecreëerd als gevolg van de Gebruiksvoorwaarden en geen van de partijen heeft enige autoriteit om de ander in enig opzicht te binden. In elke actie of procedure om rechten onder de Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, heeft de winnende partij het recht om kosten en advocatenhonoraria te verhalen. Alle kennisgevingen onder de Gebruiksvoorwaarden zullen schriftelijk gebeuren en worden geacht naar behoren te zijn afgeleverd bij ontvangst, indien persoonlijk afgeleverd of verzonden per aangetekende brief, met een verzoek om teruggavebevestiging; wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; of de dag nadat deze is verzonden, indien verzonden voor levering de volgende dag door erkende nachtelijke bezorgservice. Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden en alle inhoud geleverd door iFixit copyright © 2009 iFixit, alle rechten voorbehouden. iFixit en het iFixit-logo, evenals alle andere logo's of merkeigenschappen die het eigendom zijn van iFixit, zijn handelsmerken of servicemerken van iFixit of zijn anderszins eigendom van iFixit. De namen van feitelijke bedrijven en producten die op de Site worden vermeld, kunnen de handelsmerken of servicemerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

iFixit heeft het volgende algemene beleid ten aanzien van schending van het auteursrecht aangenomen in overeenstemming met de Digital Death Millennium Act. Het adres van iFixit's Aangewezen Agent voor het ontvangen van meldingen van geconstateerde inbreuk ("Aangewezen Agent") staat vermeld aan het einde van dit beleid. Het is het beleid van iFixit om (1) toegang te blokkeren tot of inhoud te verwijderen die volgens haar te goeder trouw beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en verspreid door een van onze geaffilieerde ondernemingen, contentproviders, leden of gebruikers; en (2) mensen die deze rechten herhaaldelijk schenden te verwijderen uit te sluiten van de Dienst. Als je van mening bent dat Inhoud die op de iFixit-website of -dienst staat of die toegankelijk is via de iFixit-website inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur je een kennisgeving van schending van het auteursrecht per fax of per post (niet e-mail) naar iFixit, tav: Copyright Agent, 1330 Monterey St. , San Luis Obispo, CA 93401, Fax: 805-456-0741, met de volgende informatie:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht dat naar verluidt is geschonden;
 • Identificatie van werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt;
 • Identificatie van de Inhoud waarvan wordt beweerd wordt dat deze inbreuk maakt, inclusief informatie over de locatie van de inhoud die de eigenaar van het auteursrecht wil hebben verwijderd, met voldoende details zodat iFixit in staat is het bestaan ervan te vinden en te verifiëren;
 • Contactinformatie over de kennisgever, inclusief adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 • Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw gelooft dat de inhoud niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • Een verklaring op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en dat de kennisgevende partij bevoegd is om de klacht namens de eigenaar van het auteursrecht in te dienen.

Zodra de Aangewezen Agent de juiste kennisgeving van de inbreuk heeft ontvangen, is het het beleid van iFixit om de toegang tot de inbreukmakende Inhoud te verwijderen of uit te schakelen; om de aanbieder, het lid of de gebruiker van de Inhoud op de hoogte te stellen dat het de Inhoud heeft verwijderd of de toegang tot de inhoud heeft uitgeschakeld; en dat voor mensen die herhaaldelijk deze rechten schenden niet alleen de inbreukmakende Inhoud uit het systeem verwijderd wordt maar dat iFixit ook de toegang van dergelijke aanbieders, leden of gebruikers tot de dienst zal beëindigen.

Houd er ook rekening mee dat onder Sectie 512(f) van de Copyright Act elke persoon die willens en wetens een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

Als je ervoor kiest om ons een tegenbericht te sturen met betrekking tot een door iFixit ontvangen inbreukmelding, ga dan naar Terms of Use om toegang te krijgen tot de instructies hiervoor.

Houd er rekening mee dat onder Sectie 512(f) van de Copyright Act, elke persoon die willens en wetens verkeerd voorstelt dat materiaal of activiteit per vergissing of verkeerde identificatie werd verwijderd of uitgeschakeld kan worden onderworpen aan aansprakelijkheid.

Contact

Je kan iFixit bereiken op het volgende adres:

iFixit
Attn: Copyright Agent
1330 Monterey St.
San Luis Obispo, CA 93401
Fax: 805-456-0741
Email: legal@ifixit.com

Met dank aan deze vertalers:

100%

Maarten Depypere helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›

Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 14

Afgelopen 7 Dagen: 116

Afgelopen 30 Dagen: 504

Altijd: 32,351