Ga door naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

''Laatst aangepast op 22 augustus 2018. Vertaling laatst bijgewerkt op 9 september 2018.''

TL;DR

Deze samenvatting geeft een korte toelichting op het beleid en is niet juridisch bindend.

Wij geloven sterk in het recht op privacy van onze klanten en wij respecteren dat recht door ons te houden aan het concept Fair Information Practices.

Hoe we je informatie verzamelen

Wij verzamelen je informatie wanneer je onze online formulieren invult, onze producten online aanschaft en omgaat in onze gemeenschap. We volgen die informatie met behulp van cookies. We registreren alle gesprekken die we met u voeren via de telefoon. De informatie die wij verzamelen omvat naam, adres (als je een bestelling plaatst), e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en locatie (als je het aan je profiel toevoegt).

Wat we ermee doen

Wij gebruiken je gegevens om je de producten die je bij ons online heeft besteld, toe te sturen. Wij gebruiken je gegevens in grote dataprojecten om ons te helpen trends in de markt te begrijpen. Wij slaan je gegevens op bij onze cloud service provider in de VS. Wij gebruiken cookies om je gedrag op onze website te monitoren.

Met wie we het delen

Wij delen je gegevens met bepaalde zakenpartners, waaronder eventueel ook:

 • de cloud-dienstverleners die ons helpen je informatie op te slaan en je een e-mail te sturen
 • Google en Facebook om ons inzicht te geven in hoe mensen onze site gebruiken en hoe we onze zichtbaarheid kunnen verbeteren
 • aanbieders van betalingsdiensten die uw betalingsinformatie namens ons verwerken
 • rederijen en softwarebedrijven die ons helpen bij het verzenden van je bestelling
 • advocaten die ons vertegenwoordigen in geval van een rechtsvordering
 • wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan eisen omtrent nationale veiligheids, regelgeving of wetshandhaving

ALLE DETAILS

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens hebben wij deze gegevensbeschermingsverklaring opgesteld om je te informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze website, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulationg - GDPR).

Definities

"Persoonsgegevens" is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

"Verwerking" is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

"Verwerkingsverantwoordelijke" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

"Ontvanger" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

Algemene Informatie

Verwerkingsverantwoordelijke gegevens

iFixit
1330 Monterey Street
San Luis Obispo, California 93401
Tel. +1 805-464-0573
Fax +1 805-456-0741
Email support@ifixit.com

Contactgegevens van de de functionaris voor gegevensbescherming

Privacy Officer, iFixit
1330 Monterey Street
San Luis Obispo, California 93401
Tel. +1 805-464-0573
Fax +1 805-456-0741
Email legal@ifixit.com

Rechtsgrondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van ten minste één van de volgende rechtsgrondslagen:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden (art. 6, lid 1, letter a GDPR);
 • Uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen (art. 6, lid 1, letter b GDPR);
 • Naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 lid 1 letter c GDPR);
 • Bescherming van onze legitieme belangen of die van een derde partij (art. 6, lid 1, letter f GDPR)

De volgende informatie heeft betrekking op de rechtsgrondslag van de afzonderlijke verwerkingsstappen in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevens doorgeven aan ontvangers

Wij geven persoonlijke gegevens alleen in de vereiste omvang en onder een van de volgende voorwaarden aan de ontvangers (aannemers of andere derden) door:

 • De betrokkene heeft ingestemd met de overdracht;
 • De overdracht is voor de nakoming van contractuele verplichtingen of precontractuele maatregelen op initiatief van de betrokkene;
 • Wij zijn wettelijk verplicht om de overdracht uit te voeren;
 • De overdracht gebeurt op basis van onze legitieme belangen of die van een derde partij.

Derde landen

De overdracht van persoonsgegevens naar een land of een internationale organisatie buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) is alleen onderworpen aan wettelijke of contractuele toestemmingen in overeenstemming met de voorwaarden van art. 44 e.v. GDPR. Dit betekent dat er voor het betrokken land een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie volgens art. 45 GDPR bestaat, er passende garanties voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 46 zijn, of er bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften overeenkomstig art. 47 GDPR zijn.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Volgens art. 15 GDPR kan je informatie opvragen over je door ons verwerkte persoonsgegevens. Bovendien kan je informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die periode, de herkomst van je gegevens, indien deze gegevens niet bij jou werden verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over de details daarvan, zoals logica, reikwijdte en gevolgen, het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van gegevens die op jou betrekking hebben, het recht om de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Ten slotte heb je het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie en, indien dit het geval is, de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte;
 • Volgens art. 16 GDPR kan je de onmiddellijke rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens of de aanvulling van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen;
 • Volgens art. 17 GDPR kan je verzoeken om verwijdering van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Volgens art. 18 GDPR kan je de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens eisen indien de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar je je verzet tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, je de gegevens die wij niet langer nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nodig hebt, of je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 GDPR , in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voor gegevensverwerking zwaarder wegen dan jouw belang;
 • Volgens art. 20 GDPR kan je verzoeken om de overdracht van je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • Volgens art. 21 GDPR kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als er redenen zijn die verband houden met jouw specifieke situatie of als je bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens legitieme belangen zijn in overeenstemming met art. 6, lid 1 zin 1 letter f GDPR;
 • Volgens art. 7, lid 3 GDPR kan je te allen tijde je toestemming aan ons intrekken. Hierdoor is het ons niet langer toegestaan om de gegevens die op basis van deze toestemming zijn verwerkt, in de toekomst verder te verwerken;
 • Volgens art. 77 GDPR kan je een klacht indienen bij een toezichthouder. In de regel kan je je wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de plaats van je gewone verblijfplaats, de plaats van tewerkstelling of onze maatschappelijke zetel.

Indien je de hierboven vermelde rechten van de betrokkene wenst te doen gelden, kan je te allen tijde contact met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Verwijdering en beperking van persoonsgegevens

Tenzij anders bepaald in deze privacyverklaring voor individuele gevallen, worden persoonsgegevens gewist als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt en als er geen wettelijke verplichtingen zijn die ons verplichten ze te bewaren. Ook zullen wij op verzoek je door ons verwerkte persoonsgegevens wissen, in overeenstemming met art. 17 GDPR indien aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan. Indien persoonsgegevens nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, worden de gegevens niet gewist, maar de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met art. 18 GDPR. In geval van een beperking worden de gegevens niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor persoonsgegevens die wij om commerciële of fiscale redenen moeten bewaren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser automatisch aanmaakt en opslaat op je apparaat (laptop, tablet, smartphone, pc, etc.) wanneer je onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan je apparaat en bevatten geen virussen of andere malware. De cookie slaat informatie op die wordt aangemaakt in verband met het specifieke apparaat dat je gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij ons onmiddellijk bewust worden van je identiteit. Cookies worden voornamelijk gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Wij gebruiken sessiecookies om te herkennen dat je reeds individuele pagina's van onze website hebt bezocht. Deze cookies bieden ook bepaalde functionaliteiten. Sessiecookies worden verwijderd nadat je onze website heeft verlaten.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies, die voor een bepaalde periode op je apparaat worden opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid en de statistische evaluatie van het gebruik van onze website te optimaliseren. Als je onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zullen deze cookies automatisch herkennen dat je ons al eerder hebt bezocht en welke gegevens en instellingen je hebt ingevoerd, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen te beschermen die voortvloeien uit de verwerking van de gegevens en de legitieme belangen van derden in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f GDPR.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Indien je echter geen cookies wilt accepteren, kan je je browser zo instellen dat cookies niet op uw apparaat worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook worden ingediend voor veel van de diensten, bijvoorbeeld bij YourOnlineChoices of de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative. Als je echter cookies uitschakelt, is het mogelijk dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Individuele verwerkingen

Hosting

Om onze website aan jou ter beschikking te stellen, maken wij gebruik van de diensten van hostingbedrijven, zoals de levering van webservers, opslagruimte, database-diensten, beveiligingsdiensten en onderhoudsdiensten.

Daarbij verwerken wij of onze hostingproviders de persoonsgegevens van onze websitegebruikers op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige toegang tot onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f GDPR.

Toegang tot gegevens en logbestanden

Wanneer je onze website of de afzonderlijke pagina's ervan bezoekt, stuurt de browser van je apparaat automatisch informatie naar onze website-server. Deze informatie wordt door ons of door onze hostingprovider in logbestanden opgeslagen.

De volgende informatie wordt opgeslagen:

 • Het IP-adres van de aanvragende computer,
 • De datum en tijd van toegang,
 • De naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • De website van waaruit onze site is bezocht (referrer URL),
 • De gebruikte browser en, indien van toepassing, het type besturingssysteem dat je computer gebruikt en de naam van je toegangsprovider.

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het ter beschikking stellen van onze website, inclusief alle functies en inhoud ervan
 • Om een vlotte verbinding met onze website te verzekeren
 • Om een comfortabel gebruik van onze website te garanderen
 • Om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te waarborgen
 • Voor geanonimiseerde statistische evaluatie van gebruikerstoegang
 • Om onze website te optimaliseren
 • Voor het doorsturen naar rechtshandhavingsinstanties in geval van onrechtmatige inmenging of een aanval op onze systemen
 • Voor bijkomende administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 letter f GDPR. Ons rechtmatig belang is gebaseerd op de hierboven beschreven doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken we de gegevens die we verzamelen om conclusies te trekken over een persoon.

Contactformulier

Als je het contactformulier gebruikt, word je gevraagd om je naam en e-mailadres op te geven, zodat wij persoonlijk contact met je kunnen opnemen. Aanvullende informatie kan vrijwillig worden verstrekt. In overeenstemming met Art. 6 lid 1. letter a GDPR, is gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen en te reageren op je verzoek gebaseerd op je vrijwillige toestemming. Alle persoonlijke gegevens die in het kader van het contactformulier worden verzameld, worden na het beantwoorden van je verzoek gewist, tenzij het noodzakelijk is om deze gegevens op te slaan voor de documentatie van andere processen (bijvoorbeeld voor de latere sluiting van een contract).

Nieuwsbrief

Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we je naam en e-mailadres nodig. In overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a GDPR, is de verwerking van de gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief gebaseerd op je vrijwillige toestemming, die wordt verleend via de dubbele opt-in procedure. Je e-mailadres wordt voor dit doel gebruikt en opgeslagen totdat je je toestemming intrekt of je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kan je op elk moment afmelden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de link aan het einde van elke nieuwsbrief. Je kan je intrekking/uitschrijfverzoek ook te allen tijde sturen naar het onder artikel I vermelde e-mailadres.

Wij versturen onze nieuwsbrieven met een web beacon. Een web beacon is een miniatuurgrafiek ingebed in het HTML-formaat van de nieuwsbrief die ons in staat stelt het gedrag van onze lezers te analyseren. In dit verband slaan wij op of en op welk tijdstip een nieuwsbrief door jou is geopend en welke links in de nieuwsbrief door jou zijn geopend. Wij gebruiken deze gegevens om statistische evaluaties te maken van het succes of mislukken van een marketingcampagne om de verspreiding van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op jouw interesses. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden na de statistische evaluatie verwijderd.

Sollicitaties

Wij aanvaarden of bewaren momenteel geen aanvragen van EU-inwoners.

Opmerkingen en bijdragen

Als je opmerkingen of andere bijdragen achterlaat op onze website, worden je e-mailadres en IP-adres opgeslagen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 letter f GDPR. Je kan vrijwillig verdere informatie verstrekken. Het doel van het opslaan van je e-mailadres is om contact met je op te nemen met betrekking tot je commentaar of bijdrage, om je eventuele klachten door te sturen en, indien nodig, om je te vragen om commentaar te geven. Je kan de commentaarfunctie niet gebruiken zonder je e-mailadres in te voeren. Het e-mailadres dat je opgeeft, wordt opgeslagen, maar wordt niet samen met je commentaar gepubliceerd.

Onze legitieme interesse in het ophalen en opslaan van je e-mailadres is om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld in het geval dat iemand illegale inhoud (bijvoorbeeld beledigingen) achterlaat in commentaren en bijdragen. In dit geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor het commentaar of de bijdrage en daarom hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van je IP-adres. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen in het kader van strafrechtelijke onderzoeken aan het openbaar ministerie doorgegeven. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De iFixit-gemeenschap en registratie

iFixit USA en iFixit EUROPE maken gebruik van een gedeeld systeem voor het beheer van communautaire accounts om de toegang tot de gedeelde website van de iFixit Community te vergemakkelijken. De aanbieder is www.ifixit.com; San Luis Obispo, CA 93401, Verenigde Staten. Het is niet mogelijk om je bij de iFixit Community te registreren zonder dat je gegevens naar de VS worden overgedragen. Je kan echter wel als gast in de EU-winkel bestellen zonder dat je je bij de community hoeft te registreren. Wanneer je je bij de iFixit Community registreert, word je doorgestuurd naar de iFixit USA website. De gegevensoverdracht naar iFixit USA is gebaseerd op de EU-standaard contractbepalingen (Set II). Informatie over deze garanties is hier beschikbaar. iFixit EUROPE en iFixit USA zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. iFixit EUROPE voldoet aan alle verplichtingen met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen. In overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR, worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitiem belang bij de levering van de diensten op onze website.

Je kan je op onze website registreren door je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. In overeenstemming met art. 6 lid 1 letter. a GDPR, is registratie vrijwillig en gebaseerd op je vrijwillige toestemming. De overdracht van andere persoonlijke gegevens wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten en om contact met je op te nemen om je informatie over onze diensten en je registratie te verstrekken. Je kan je persoonlijke gegevens inkijken en wijzigen via je persoonlijke gebruikerstoegang. Je gegevens worden opgeslagen totdat je je gebruikersaccount verwijdert of ons opdracht geeft je gegevens te verwijderen. Als wij op grond van wettelijke, commerciële en fiscale bewaartermijnen verplicht zijn je persoonlijke gegevens op te slaan, wordt de verwerking van je persoonlijke gegevens tot het verstrijken van de bewaartermijnen dienovereenkomstig beperkt en worden deze gegevens gewist.

Wanneer je je op onze website registreert of je gebruikersaccount gebruikt, slaan wij je IP-adres en het tijdstip van je gebruik van onze website op. In overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f GDPR, worden de gegevens verwerkt op basis van ons rechtmatig belang bij de levering van de diensten op onze website. Het opslaan van je gegevens is ook in jouw belang om je te beschermen tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b GDPR of voor de uitoefening van vorderingen waarop wij recht hebben of indien er sprake is van een wettelijke verplichting volgens art. 6 lid 1 letter c GDPR. IP-adressen worden geanonimiseerd.

Contractuele gegevens

In verband met en met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen en het nakomen van contractuele verplichtingen via onze website die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, verwerken wij de persoonsgegevens van de betrokkene voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens omvatten:

 • De gegevens van de contractpartner, zoals naam, adres en contactgegevens, eventuele alternatieve leveringsadressen of factuuradressen of alternatieve ontvangers en, indien nodig, de geboortedatum van de contractpartner;
 • Contractgegevens, zoals het onderwerp en de duur van het contract, categorie klanten;
 • Betalingsgegevens, zoals bankgegevens, creditcardgegevens, betalingsgeschiedenis.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter b GDPR.

De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en voor de nakoming van contractuele verplichtingen, zoals aan banken, betalingsdienstaanbieders, creditcardmaatschappijen voor de verwerking van betalingen en aan expediteurs voor de verzending van goederen.

Kredietwaardigheid en score

Geautomatiseerde besluitvorming (kredietbeoordeling)

Gebaseerd op art. 6 lid 1 letters b en f GDPR, voeren wij voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een kredietbeoordeling van klanten uit op basis van ons legitiem belang bij het controleren van de kredietwaardigheid en het minimaliseren van betalingsachterstanden. Dit gebeurt als het aankooporder, postwissel, creditcard of automatische incasso als betaalmethode wordt geselecteerd. Hiervoor worden de naam, het adres, het IP-adres, de IP en een deel van de creditcard van de klant doorgegeven aan Signifyd, Inc: Signifyd, Inc., 2540 N. First Street, Suite 300, San José, CA 95131. De kredietbeoordeling omvat het gebruik van waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden), waarvan de berekening adresgegevens omvat. De berekening van deze scoringswaarden is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Meer informatie over hoe Signifyd omgaat met uw persoonlijke gegevens vind je in de Privacyverklaring van Signifyd. In geval van onvoldoende kredietwaardigheid worden aankooporders, postwissels, postwissels, creditcards of domiciliëringen niet geaccepteerd als betaalmethode. Indien je niet akkoord gaat met de gegevensoverdracht, gelieve een andere betalingswijze te gebruiken.

Aanbieder van betaaldienst

PayPal

PayPal treedt op als online betaaldienstverlener en trustee en biedt koper- en verkopersbescherming. Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - aankoop op rekening via PayPal, worden je naam, e-mailadres, gekochte producten, factuurbedrag en je factuur- en afleveradres als onderdeel van de betalingsverwerking aan PayPal overgedragen. Bij het gebruik van de volgende betaalmethoden: creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - aankoop op rekening via PayPal, kan PayPal een kredietcontrole uitvoeren om je kredietwaardigheid te controleren en het aantal wanbetalingen te minimaliseren voordat je besluit om het betalingsproces goed te keuren. Bij de kredietbeoordeling wordt gebruik gemaakt van waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden), waarvan de berekening adresgegevens omvat. De berekening van deze scoringswaarden is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Bij onvoldoende kredietwaardigheid kan PayPal de gekozen betaalmethode weigeren. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 lid 1 letter b GDPR.

Als je het niet eens bent met de gegevensoverdracht, of als je van mening bent dat je kredietwaardigheid niet geschikt is voor de gekozen betaalmethode, gebruik dan een andere betaalmethode. Meer informatie over de manier waarop PayPal met uw persoonlijke gegevens omgaat, vind je in PayPal's privacyverklaring.

Statistieken en Analyses

Facebook pixel

Wij gebruiken de "Facebook pixel" op onze website. De provider is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van personen in de EU.

Facebook is toegetreden tot de EU/US Privacy Shield Agreement, waarmee het zich ertoe verplicht om te voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming en daarmee aan de EU-vereisten voor de legitimatie van de overdracht van persoonsgegevens naar de VS. Informatie over het engagement van Facebook is hier te vinden.

Het gebruik van deze technologie stelt Facebook in staat om bezoekers aan onze website toe te wijzen aan specifieke groepen (bijvoorbeeld bezoekers aan onze website op basis van de interessegebieden die we naar Facebook hebben gestuurd - het "aangepaste publiek") voor de weergave van specifieke advertenties en om deze groepen zo te herkennen. Dit zorgt ervoor dat deze gebruikers alleen advertenties worden getoond die overeenkomen met hun interesses en dat ongemakken veroorzaakt door ongepaste reclame worden voorkomen. Door het gebruik van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van onze Facebook-advertenties voor statistische doeleinden monitoren en bijhouden of en hoe een gebruiker gebruik heeft gemaakt van onze diensten na het klikken op een advertentie.

Meer informatie over de Facebook-pixel en de werking ervan vind je hier. Gedetailleerde informatie over hoe Facebook de verzamelde gegevens verwerkt en algemene informatie over Facebook-advertenties vind je in Facebook's verklaring over gegevensbescherming. In je Facebook-account onder het kopje "Instellingen" kan je bezwaar maken tegen het verzamelen van je gegevens via de Facebook-pixel en het gebruik ervan voor de weergave van specifieke advertenties. Informatie over deze instellingen vind je hier (inloggen noodzakelijk).

Het gebruik van de Facebook Pixel helpt ons om onze producten en diensten op de juiste wijze te adverteren zonder de ontvangers van deze reclame te hinderen met ongepaste reclame. De wettelijke basis voor het gebruik van de Facebook-pixel zijn onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden bij deze doeleinden, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f GDPR.

Google diensten

De aanbieder van de volgende Google-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google").

De wettelijke basis voor het gebruik van de volgende Google-diensten is onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter. f GDPR.

Google heeft zich aangesloten bij de EU/US Privacy Shield Agreement, waarmee het zich ertoe verplicht om te voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming en daarmee aan de EU-vereisten voor de legitimatie van de overdracht van persoonlijke gegevens naar de VS. Informatie over de betrokkenheid van Google is hier te vinden.

Meer informatie over hoe Google met je persoonlijke gegevens omgaat, vind je in Google's privacybeleid. Op deze Googlepagina's vind je informatie over hoe Google de gegevens voor reclamedoeleinden gebruikt, informatie over de instelmogelijkheden en hoe je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van je gegevens voor reclamedoeleinden: Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken, adverteren, Advertentie-instellingen en Ads Settings.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Google verzamelt gegevens over het bezoek van gebruikers aan onze website. Deze gegevens worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website is ontworpen en voortdurend wordt geoptimaliseerd om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen, om het succes van marketingmaatregelen te meten en om statistische evaluaties te maken. Als onderdeel van dit proces worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en worden cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website, zoals het browsertype/versie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres) en het tijdstip van de serveraanvraag worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in onze opdracht of in opdracht van Google verwerken. Je IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat toewijzing niet mogelijk is. Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat Google cookies gebruikt om gegevens over je gebruik van deze website te verzamelen en te verwerken door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op deze link.

Google Analytics demografische kenmerken

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" als onderdeel van Google Analytics. Deze functie stelt ons in staat om rapporten te genereren die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van onze website. Deze gegevens zijn afkomstig van Google's op interesses gebaseerde advertenties en van bezoekersgegevens van derde partijen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. De wettelijke basis voor het gebruik van de volgende Google-diensten is ons rechtmatig belang bij de optimalisering en optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f GDPR.

Je kan deze functie te allen tijde uitschakelen door gebruik te maken van de advertentievoorkeuren van je Google-account of door Google Analytics je informatie niet te laten verzamelen, zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaren tegen gegevensinzameling".

Google Analytics Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics Remarketing van Google. Google Analytics Remarketing wordt gebruikt om advertenties te presenteren aan bezoekers die verwijzen naar de inhoud van eerder bezochte websites. Google gebruikt cookies om bezoekers die websites in het Google advertentienetwerk bezoeken te herkennen. Deze dienst verzamelt je IP-adres, welke van onze webpagina's je hebt bezocht en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor het verstrekken van analytics remarketing. Het door je browser doorgegeven IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De door jou gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server in de VS. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in onze opdracht of in opdracht van Google verwerken. Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Als je geen gebruik wilt maken van Google Remarketing, kan je deze functie uitschakelen door gebruik te maken van de juiste instellingen op deze pagina.

Google AdWords met conversion tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords van Google en de conversion tracking-functie in Google AdWords. Google conversion tracking wordt gebruikt om je kliks op advertenties, aankopen, abonnementen, telefoongesprekken, app downloads en andere acties op onze website bij te houden en te evalueren. Cookies worden gebruikt om deze gegevens te analyseren en te evalueren. Deze dienst verzamelt je IP-adres, welke van onze webpagina's je hebt bezocht en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft om de conversion bij te houden. Het door je browser doorgegeven IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De door jou gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server in de VS. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens ons of Google verwerken. Je kunt het gebruik van cookies voorkomen door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense om advertenties op onze website weer te geven. Google AdSense gebruikt cookies en web beacons om je bezoek aan de site te herkennen en te analyseren. Web beacons zijn kleine, onzichtbare afbeeldingen die informatie analyseren, zoals kliks op advertenties en websiteverkeer. Deze dienst verzamelt je IP-adres, welke van onze webpagina's je hebt bezocht en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor het aanbieden van de advertenties. Het IP-adres dat door je browser in het kader van Google AdSense wordt verzonden, wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De over je gebruik van deze website verzamelde informatie wordt opgeslagen op een server in de VS. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in onze opdracht of in opdracht van Google verwerken. Je kan het gebruik van cookies voorkomen door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van externe lettertypen van Google, webfonts, om lettertypen weer te geven. Om dit te doen, laadt je browser het benodigde webfont in de browser cache wanneer je de webpagina opent. Als je browser deze functie niet ondersteunt, gebruikt je computer een standaard lettertype om de website weer te geven. Deze dienst verzamelt je IP-adres, welke van onze webpagina's je hebt bezocht en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de levering van de webfonts. De verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server in de VS. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in onze opdracht of in opdracht van Google verwerken.

Verzending

Wij gebruiken Shipstation om producten die je bij ons bestelt te verzenden. Om de levering van je bestelling te vergemakkelijken, verstrekken wij aan Shipstation gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot naam, adres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, en de inhoud van het pakket. Shipstation kan deze data gebruiken om het leveringsproces voor onze klanten te verbeteren en het kan voor dat doel gebruik maken van kennisgevingen en geodata, waarbij Shipstation dergelijke gegevens kan delen met beperkte derden die gegevens verwerken met het oog op het voltooien van de gevraagde diensten. Je kunt het Privacybeleid van Shipstation hier lezen.

EU-US Privacy Shield

iFixit, inclusief onze dochteronderneming Dozuki, heeft het EU-VS Privacy Shield Framework onderschreven en zal zich houden aan het EU-VS Privacy Shield Framework door het aannemen en implementeren van de Privacy Shield principes. Meer informatie over het Privacy Shield is te vinden op Privacyshield.gov.

Wat, waarom, wie nog en jij

De verwerkte gegevens, de doeleinden van de gegevensverwerking, derden met wie wij klantgegevens kunnen delen en je rechten worden hierboven allemaal besproken. Scroll naar boven om opnieuw te lezen.

Keuze

Je kan ervoor kiezen om uw persoonlijke informatie niet aan een derde partij te verstrekken, of te gebruiken voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor het oorspronkelijk is verzameld of waarvoor het later is goedgekeurd. Om deze keuze uit te oefenen, dien je contact op te nemen met de hierboven vermelde privacyfunctionaris.

Aansprakelijkheid voor overdrachten

Indien wij persoonlijke gegevens ontvangen die onderworpen zijn aan onze certificering onder het Privacy Shield en deze vervolgens overdragen aan een derde dienstverlener die namens ons optreedt als agent, hebben wij een zekere aansprakelijkheid onder het Privacy Sheild indien zowel (i) de agent de persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die in strijd is met het Privacy Shield en (ii) wij verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Vragen of klachten

Indien je inwoner bent van een Europees land dat deelneemt aan het Privacy Shield en je van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens binnen de reikwijdte van deze Privacy Shield-certificering houden, kan je vragen of klachten met betrekking tot de naleving van ons Privacy Shield richten aan onze privacyfunctionaris via de hierboven verstrekte contactgegevens.

Geschillenbeslechting

In overeenstemming met de Privacy Shield principes verbinden wij ons ertoe klachten over het verzamelen of gebruiken van je persoonlijke gegevens op te lossen. Wij verbinden ons er ook toe samen te werken met de EU -autoriteiten voor gegevensbescherming in het kader van het EU-VS Privacy Shield Framework, en het advies van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU in het kader van het Framework na te leven met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU. De onafhankelijke geschillenbeslechtingsinstantie die is aangewezen om klachten te behandelen en kosteloos een passend beroep te doen op het individu, is het door de gegevensbeschermingsautoriteiten ingestelde panel.

Je kan ook een beroep doen op bindende arbitrage voor onopgeloste klachten, maar voordat een dergelijke arbitrage wordt gestart, moet een inwoner van een Europees land dat deelneemt aan het Privacy Shield eerst een beroep doen op bindende arbitrage: (1) neem contact met ons op en geef ons de gelegenheid om het probleem op te lossen; en (2) neem contact op met het Amerikaanse ministerie van Handel (rechtstreeks of via een Europese gegevensbeschermingsautoriteit), zodat het ministerie van Handel tijd heeft om het probleem op te lossen. Als je een beroep doet op bindende arbitrage, is elke partij verantwoordelijk voor de honoraria van haar eigen advocaat. Wij wijzen je erop dat de arbiter op grond van het Privacy Shield alleen individuele, niet-monetaire, billijke genoegdoening kan opleggen die nodig is om een schending van de Privacy Shield Principles ten aanzien van de inwoner te verhelpen.

Handhaving

Onze naleving van het Privacy Shield is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Voor inwoners van Californië

Je privacy rechten in Californië

Zoals hierboven vermeld, delen wij je informatie niet voor direct marketing doeleinden. Maar onze advocaat zei dat we je moeten vertellen dat California Civil Code Section 1798.83 gebruikers van onze website die inwoners van Californië zijn, toestaat om van ons een lijst op te vragen en te verkrijgen van welke persoonlijke informatie (indien van toepassing) we in het voorgaande kalenderjaar hebben gedeeld met derde partijen of geafilieerde ondernemingen voor direct marketing doeleinden van die entiteiten, en de namen en adressen van die derde partijen. Verzoeken kunnen slechts eenmaal per jaar worden ingediend en zijn gratis.

Als je een inwoner van Californië bent en een kopie van deze kennisgeving wilt ontvangen, dien je een schriftelijk verzoek in op het volgende adres: iFixit, Attn: Privacy Agent, 1330 Monterey St, CA 93401. Voor alle verzoeken moet je de verklaring "California Privacy Rights Notice" in je verzoek plaatsen, evenals je naam, adres, woonplaats, stad, staat en postcode. Je dient ook te bevestigen dat je een inwoner van Californië bent en een actueel adres in Californië op te geven voor onze reactie. Houd er rekening mee dat wij geen verzoeken via telefoon, e-mail of fax accepteren en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor berichten die niet goed gelabeld of verzonden zijn, of die geen volledige informatie bevatten.

Do Not Track verklaring voor Californië

California Business & Professions Code Section 22575(b) (zoals gewijzigd met ingang van 1 januari 2014) bepaalt dat inwoners van Californië het recht hebben om te weten hoe een website-exploitant reageert op de "Do Not Track" (DNT) browserinstellingen. DNT is een functie die wordt aangeboden door sommige browsers die, wanneer ingeschakeld, een signaal naar websites stuurt om te vragen dat je browsen niet wordt gevolgd, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analytische bedrijven. We ondernemen momenteel geen actie om te reageren op DNT-signalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld. We blijven nieuwe technologieën evalueren en kunnen een DNT-norm invoeren zodra deze is gecreëerd. Voor informatie over DNT, bezoek All About DNT.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen in onze privacyverklaring worden als kennisgeving op onze homepage geplaatst.

Met dank aan deze vertalers:

100%

Maarten Depypere helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›

Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 36

Afgelopen 7 Dagen: 95

Afgelopen 30 Dagen: 584

Altijd: 47,298