Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
Remove the following 8 screws:
  • Remove the following 8 screws:

  • Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear case.

  • Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.

  • One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.

  • Note for re-assembly:

  • The screw that goes next to the camera (bottom right orange highlighted screw) also has a metal strip that holds the camera in place.

  • Remember to put this strip back in place before you insert the 2.3 mm Phillips #00 screw with full thread next to the camera

删除下面的8个螺丝:

五2.3毫米的菲利普斯# 00螺丝部分螺纹固定逻辑板后的情况。

两个2.3毫米的菲利普斯# 00全螺纹螺钉固定逻辑板和摄像头。

一个2.9毫米的菲利普斯# 00螺杆从下面的“不删除”的标签。

重新装配说明:

螺丝,摄像头旁边(右下橙色高亮螺丝)也有一个金属条保存相机的地方。

记得把这条放回你插入2.3毫米的菲利普斯# 00螺杆全螺纹旁边的摄像机前

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.