Ga door naar hoofdinhoud

Location for Miele dishwasher repair and troubleshooting.

3 Vragen Bekijk alle

MIELE G5600SC foutmelding watertoevoer

Beste, op dit toestel verschijnt de melding van watertoevoer en deze werd wel degelijk gecontroleerd, ook op een andere kraan geprobeerd maar tevergeefs. De handleiding verwijst naar het uitkuisen van de filter in het aanzuigblok wat ik ook probeerde maar tevergeefs. Ik vermoed dat de block op de aanzuigleiding niet meer werkt of elektronisch niet bediend wordt om te openen... Iemand nog tips voor verder onderzoek of een stuk te vervangen?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

@dannyderoo @dannyderoo you could check for power on the water inlet valve solenoid. If there is not power then it is most commonly a control board issue. If there should be power, it is the water inlet valve itself. I would replace that first.

Check the water inlet valve for proper operation by performing the following steps:

1. Ensure that the water supply is open and that there is access to the valve housing.

2. Select and start a wash program.

3. After the drain step (30 seconds), the water inlet step will begin. Wrap one hand around the valve housing. If there is a mild vibration, then the valve is receiving power. Replace the WPS valve. If not, then go to the next step.

4. Remove the drip pan (Section 010-4.2) and check the electrical connector to the inlet valves (mounted on the left multi-plinth) for power. If power is present, then check the connectors and wiring. If not, then go to the next step.

5. Check for power coming off of the electronic board. If no power, then replace the electronic board. If power is present, check wiring from electronic board to electrical connector. Replace and repair as necessary

Of course it could also be that the flow meter is not working right. During the first 5 seconds of any water intake step, at least 15 pulses from flow meter should be registered. If this given number of pulses is not detected, the display reads Water inlet fault and/or “Intake/Drain” LED flashes (depending on model). The water inlet valve will be activated at 10-second intervals for one hour.

Translation

@dannyderoo @dannyderoo je zou kunnen controleren of de solenoid van de waterinlaatklep stroom krijgt. Als er geen stroom is, is het meestal een probleem met de besturingskaart. Als er wel stroom is, dan is het de waterinlaatklep zelf. Die zou ik als eerste vervangen.

Controleer of de waterinlaatklep goed werkt door de volgende stappen uit te voeren:

1. Zorg ervoor dat de watertoevoer open is en dat er toegang is tot de klep behuizing.

2. Selecteer en start een wasprogramma.

3. Na de afvoerstap (30 seconden) begint de watertoevoerstap. Wikkel een hand om het ventielhuis. Als er een lichte trilling is, ontvangt de ontvangt de klep stroom. Vervang de WPS-klep. Als dit niet het geval is, ga dan naar de volgende stap.

4. Verwijder de lekbak en controleer de elektrische connector naar de inlaatkleppen (gemonteerd op de linker multi-sokkel) op stroom. Als er spanning Controleer dan de connectoren en bedrading. Zo niet, ga dan naar de volgende naar de volgende stap.

5. Controleer of er stroom van de elektronische kaart komt. Als er geen stroom is

de elektronische kaart vervangen. Als er wel stroom is, controleer dan de bedrading van de elektronische kaart naar de elektrische connector. Vervang en repareer indien nodig.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de debietmeter niet goed werkt. Tijdens de eerste 5 seconden van een waterinname moeten er minstens 15 pulsen van de debietmeter worden geregistreerd. Als dit aantal pulsen niet wordt gedetecteerd, geeft het display de melding Waterinlaatfout en/of knippert de led "Inlaat/Afvoer" (afhankelijk van het model). De watertoevoerklep wordt gedurende een uur met tussenpozen van 10 seconden geactiveerd.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Bedankt,

het probleem is opgelost en was gerelateerd aan de toevoerkraan.

D

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Danny zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 53