Dark line across top of screen on mitsubishi tv WD-57734

Horizontal shadow across top of screen with rainbow colored line at bottom of shadow. what's the problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe