Ga door naar hoofdinhoud

The third iteration of the 10.1 inch Galaxy Tab tablet.

121 Vragen Bekijk alle

hoeveel kost het om een moederbord te repareren

Beste,

Een aantal dagen geleden gaf mijn tablet blijkbaar de geest wanneer ik deze wenste te gebruiken.

De aan- en/ of uitzetknop reageerde niet meer wanneer ik daarop drukte.

Dagelijks gebruik ik mijn tablet en is ongeveer een viertal jaar oud,...

Een bezoek aan de winkel ( Belgacom/Proximus ) leverde geen resultaat tot herstelling.

Er werd eveneens voorgesteld om deze te laten herstellen bij een extern bedrijf, wat in casu ook geen gunstig gevolg eraan kon worden gegeven. Evenwel zou het probleem, blijkbaar een chip van het moederbord moeten vervangen worden en zou dit in Nederland veel succes tot herstelling ervan hebben geleid,... Vandaar mijn vraag of er een dienst is dat dergelijke herstellingen doet en zo ja, hoelang deze herstelling duurt en hoeveel dit zou kosten,...

Met vriendelijke groeten,

JP Trenson

Google Translation

how much does it cost to repair a motherboard

Dear,

A few days ago my tablet did seem to mind when I wanted to use them.

The purchase and / or off button no longer responded when I pressed it.

Daily use my tablet and is about four years old, ...

A visit to the shop ( Belgacom / Proximus) yielded no result to repair .

It was also proposed to restore them to an external company , which no beneficial effect could be given to it in the present case . However, should the problem , apparently to replace a chip on the motherboard and would much success until repairs have led them in the Netherlands ... It makes one wonder if there is a service that does this kind of repairs and if so , how long will this repair and how much this would cost , ...

With best regards,

JP Trenson

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

@galaxytab3 have you tried a new battery? does it charge? any obvious damage? which chip do you think you need to replace? Do you have access to soldering equipment? Do you know how to test components?

GoogleTranslation

@ galaxytab3 heb je een nieuwe batterij geprobeerd ? werkt het opladen ? niet is beschadigd ? die chip denk je dat je nodig hebt om te vervangen ? Heeft u toegang tot het solderen apparatuur? Weet je hoe om componenten te testen?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

kijk eerst met een nieuwe batterij en probeer deze ook te laden

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Trenson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 723