Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Place the bottom of your iPhone in between the suction cups. Position the iSclack's upper suction cup against the display, just above (but not covering) the home button.
  • Place the bottom of your iPhone in between the suction cups.

  • Position the iSclack's upper suction cup against the display, just above (but not covering) the home button.

  • Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.

  • If your display or back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may help the suction cups adhere. The iSclack also includes two pieces of tape for this purpose.

将手机靠下的部分放在两个吸盘中间。

将 iSclack 的上吸盘靠在显示屏上,调整屏幕一侧的吸盘位置,使其刚好在Home键上方,但不会盖住Home键。

打开手柄以关闭 iSclack 的钳口。 将吸盘居中并将它们牢牢地压在 iPhone 的顶部和底部。

如果您的显示器或背面玻璃严重破裂,用一层透明胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。 为此,iSclack 还包括两片胶带。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.