Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.

  • The front facing camera and sensor cable is adhered to the display assembly with mild adhesive.

  • Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.

この手順はフロントパネルアセンブリから正面カメラとセンサーケーブルを取り外す作業が必要です。

正面カメラとセンサーケーブルはディスプレイアセンブリに軽い接着剤で留められています。

接着剤を柔らかくするにはiOpenerを利用すると安全に取り外すことができます。 iOpenerの利用方法をご覧になって作業を進めてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.