Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 5
Carefully slide the edge of an opening pick underneath the flex cable below the microphone. Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable. If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel. If the microphone remains difficult to separate, apply more heat.
  • Carefully slide the edge of an opening pick underneath the flex cable below the microphone.

  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.

  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel. If the microphone remains difficult to separate, apply more heat.

使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。

轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。

如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.