Inleiding

Landela umhlahlandlela ukususa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngesitjheleli ukobana ulungise nanyana ujamisele.

Gereedschap

Geen gereedschap nodig.

Onderdelen

Geen onderdelen nodig.

 1. Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

  Voeg opmerking toe

 2. Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

  Voeg opmerking toe

  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

  Voeg opmerking toe

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

  Voeg opmerking toe

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  Voeg opmerking toe

  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

  Voeg opmerking toe

  • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

  • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

  Voeg opmerking toe

  • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

  Voeg opmerking toe

  • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

  • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

  • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

  Voeg opmerking toe

  • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

  Voeg opmerking toe

  • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

  Voeg opmerking toe

Conclusie

Ukuhlanganisa into oyenzele ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.

iRobot

Lid sinds: 24-09-09

1 Reputatie

621 handleidingen geschreven

Voeg opmerking toe

Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 1

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 89