Ga door naar hoofdinhoud

The JBL Clip+ is a portable speaker released in 2015 by the JBL Company. It is the second model, based on the previous JBL Clip design.

22 Vragen Bekijk alle

Почему батарея не держит заряд? Why battery isn't hold a charge?

Проблема в том, что батарея не держит заряд, может проработать минут 10 от аккумулятора и потом индикатор горит красным. Заряд идёт, зарядка показывает силу в 0,5A и оно постепенно падает до 0,1А, но зарядка не перестаёт заряжать(проверялось в течение суток). С заменой аккумулятора всё ясно, но можете подсказать расположение контроллера питания или его модель, чтобы я смог отыскать на просторах интернета.

Батарею я не смог проверить на наличие необходимого напряжения, чтобы понять насколько оно сильно падает, т.к. нету под рукой вольтметра.

Подскажите, ещё, пожалуйста, какие проверки можно сделать с вольтметром и без него.

JBL Clip+ working for 10min then indicator change to red. Charger show, that force at start - 0,5A and later become a 0,1A, but charging isn’t stop (tested for 1 days). I know, what I can to replace battery, but I think that controller of battery isn’t work how need. Can you help with destination of this controller and help with model, which I must to search in shops.

Battery isn’t tested on V, because I haven’t a voltmeter.

Please, tell me about other tests, which I can do with voltmeter and without him.

(If text was written very bad, pls, translate from russian part)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hello Maxim

If the battery keeps charging, you can normally assume that it is defective. This is because it is leaking internally. Usually there are a number of cells swollen due to overloading (external symptom). If you want to be sure of this, disconnect the battery and charge it with an external source. Then test it with a light bulb whose voltage is the same as the battery voltage and the current is 1/10 of the capacity of the battery (in Ah). If the voltage drops quickly, or if the light goes out very quickly, your battery is ready for recycling. If this is not the case, you can assume that the problem lies with the charger. Locate the large capacitors and replace them.

Als de batterij steeds blijft opladen mag je er normaal van uitgaan dat deze defect is .

Dit komt dat deze intern lekt.

Meestal is zijn er een aantal cellen opgezwollen door overlading.(Uiterlijke symptoom).

Wil je hier van zeken zijn koppel dan je de batterij los en laad ze op met een externe bron.

Test deze dan met een gloeilampje waarvan de spanning dezelfde is van de batterij spanning en de stroomsterkte 1/10 bedraagt van het vermogen van de batterij (in Ah).

Valt de spanning snel naar beneden , of dooft het lampje heel snel dan is je batterij klaar voor recyclage.

Als dit niet het geval is mag je er van uitgaan dat het probleem bij de oplader ligt.

Zoek de grote condensators op en vervang deze.

Если аккумулятор продолжает заряжаться, вы можете предположить, что он неисправен.

Это потому, что он протекает изнутри.
Обычно существует ряд клеток, опухших из-за перегрузки (внешний симптом).
Если вы хотите быть в этом уверены, отсоедините аккумулятор и зарядите его от внешнего источника.
Затем проверьте его лампочкой, напряжение которой совпадает с напряжением батареи, а ток составляет 1/10 от емкости батареи (в А-ч).
Если напряжение быстро падает или индикатор гаснет очень быстро, ваша батарея готова к переработке.
Если это не так, вы можете предположить, что проблема заключается в зарядном устройстве.
Найдите большие конденсаторы и замените их.

succes;

homer 82

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Maxim Solonenko zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 49